Veiligheidscoördinatie op Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen

Algemene preventiebeginselen
De aanstelling van een veiligheidscoördinator is verplicht wanneer er ten minste twee aannemers, tegelijkertijd of achtereenvolgens werken uitvoeren. Deze aannemers kunnen zowel zelfstandigen zijn als aannemers die loontrekkenden tewerkstellen.

Let op: Nutsbedrijven die bv. de water- of de elektriciteitsleidingen en tellers aansluiten worden ook aanzien als aannemers. Het uitvoeren van werken door één aannemer ontslaat de architect en de bouwheer niet van hun plicht, de algemene preventieprincipes toe te passen. Dit geldt ook voor de zelfbouwer die voor sommige werken op een aannemer beroep doet.

Rol van de veiligheidscoördinator
Het geven van adviezen over de preventiemaatregelen die moeten genomen worden bij de bouw van een nieuwe woning of gebouw of de eventuele verbouwing van een bestaande woning, om de werken op een veilige en gezonde wijze te kunnen uitvoeren. Het adviseren naar de toepassing van de conceptuele veiligheidsprincipes in de fase ontwerp. Het opvolgen, tussenkomen en adviseren naar de toepassing van de veiligheidsvoorschriften bij de uitvoering van de werken.

Documenten van de veiligheidscoördinator
    • Het veiligheids- en gezondheidsplan.
    • Het coördinatiedagboek
    • Het postinterventiedossier, dit dossier is een informatie- en instructieboek voor latere werken (moet bij de overdracht van het gebouw aan de volgende eigenaar overhandigd worden. De notaris acteert deze overhandiging in de notariële acte).

Wie moet de veiligheidscoördinator aanstellen?
Voor bouwwerken waarvan de totale oppervlakte kleiner is dan 500 m2 wordt de veiligheidscoördinator aangesteld door de architect. Indien de medewerking van een architect niet vereist is, wordt de coördinator aangesteld door de hoofdaannemer of de eerste aannemer die met de bouwheer een contract sluit. Voor de bouwwerken waarvan de totale oppervlakte gelijk is of groter dan 500 m2 wordt de veiligheidscoördinator steeds door de bouwheer/opdrachtgever aangesteld.

Geen enkele aannemer mag werken beginnen uit te voeren, zonder dat er een coördinator is aangesteld.

Het honorarium van de veiligheidscoördinator dient steeds door de bouwheer of de opdrachtgever betaald te worden.